طراحی بطری پت آبمیوه حجم ۷۰۰ سی سی دهانه ۳۸  که در حجم های مختلف از ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی  و دهانه های ۲۸ و ۳۰ و ۳۸ با وزن های مختلف پریفورم قابل انجام است.

نمونه کارهای مشابه