بطری پت طرح خمره ای با حجم ۱۵۰۰ سی سی ودهانه جار قابلیت استفاده در مصارف مختلف خانگی

نمونه کارهای مشابه