ساخت قالب پت  آب معدنی با حجم ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی دو کویت کمبی که قابل تولید با دستگاه بادکن اتومات کمبی می باشد.

آلیاژ آلومینیوم مصرفی پاشنه و بدنه درجه یک، درمقری استیل ۳۱۶ و پین های مخروطی آبکاری شده می باشد

نمونه کارهای مشابه